کیف یه دختره رودوست دارم

واقعا؟حالااون دختره کی هس؟ تو!!!من؟ٱره تو اشکالیه؟

رفتیم کبابی، گربه زل زده تو چشمام! دوستم میگه آخی گشنشه گوشت میخواد؟! په نه په گارسونه اومده ببینه کمی کسری چیزی نداشته باشیم! __:______--میگه منظور از زنبور کارگر همونیه که از کندو محافظت میکنه؟ می گم: په نه په! اون زنبورایی که دستمال میبندن سرشون آجر پرت میکنن توی کندو _________--میگم دیشب یه پشه اومده بود تو اتاقم، میگه کشتیش؟ په نه په اومدم بزنم، نتونستم، خون من تو رگهاش جریان داشت! یهو گفت بابا ... !! بعدشم نشستیم دوتایی گوشه اتاق تا صبح گریه کردیم. ___________--فوتسال بازی میکردیم پام پیچ خورد از درد داشتم قلت میزدم رو زمین رفیقم میگه درد داری؟! په نه په! دیدم کف سالن کثیفه گفتم تمیز کنم زحمت سرایدار کم شه. --
+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۹۰ساعت 19:41  توسط آرش  |